Odstúpenie od zmluvy

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci:


Predávajúci:


Obchodné meno: Services 4U, spol. s r. o.
Ulica a číslo: Cabanova 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 02
Telefón: +421 948 312 176
E-Mail: info@services4u.sk
IČO: 46656634
DIČ: 2023541817

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.services4u.sk


V *
Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj pripravené formuláre  vo formátoch .pdf a .doc